AKTUALNY PROJEKT

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH

Termin realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2025

Cel projektu:

Celem projektu jest doskonalenie zasobów i wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych z województwa kujawsko – pomorskiego poprzez udział 64 przedstawicieli tych organizacji w szkoleniach z zakresu wzmocnienia kompetencji w terminie do 12. 2025 r.

Projekt zakłada realizację  bezpłatnych 35 godzinnych szkoleń, podczas których uczestnicy nabędą kompetencje z zakresu skutecznego budowania pozytywnego wizerunku organizacji, wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej, budowania klimatu współpracy, zaufania i wzajemnego wspierania, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów z mediami, skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, a także efektownej autoprezentacji.

Szkolenie obejmować będzie 5 modułów tematycznych:

  • AUTOPREZENTACJA
  • WYSTAPIENIA PUBLICZNE
  • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
  • PRACA W ZESPOLE
  • WIZERUNEK ORGANIZACJI

Uczestnicy projektu:

W każdych warsztatach uczestniczyć będzie 8 osób (w sumie projekt obejmie wsparciem 64 osoby).

Warsztaty realizowane będą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, we Włocławku przy ul. Młynarskiej 1A/3.

Uczestnicy: 64 osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zrzeszone/działające w organizacjach młodzieżowych tj. w organizacjach powołanych przez samą młodzież oraz/lub organizacjach stworzonych przez dorosłych, w których młodzież stanowi gros członków organizacji (np. młodzieżowe kluby sportowe) oraz/lub organizacje działające na rzecz młodzieży (powołane i zarządzane przez dorosłych, działania kierują do różnych grup społecznych – w tym młodzieży).

Biorąc pod uwagę problemy grupy docelowej w pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną organizacje młodzieżowe znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji – przedstawicieli głównie lokalnych organizacji młodzieżowych (działających w małych miejscowościach), którym brak odpowiedniego potencjału/zasobów, co sprawia, że słabo angażują się w życie publiczne i nie mają na nie wpływu. W projekcie wezmą udział organizacje, które mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania, a ich przedstawicieli charakteryzuje: brak odpowiednich kompetencji, umiejętności w zakresie zarządzania organizacją, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wystąpień publicznych itp.

Wartość projektu:

213 844,08 zł

Wkład funduszy europejskich:

213 844,08 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.