PRACA Z POWEREM

PRACA Z POWEREM

Cel projektu

wzrost możliwości zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo do 29 roku życia (40 kobiet, 20 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu

i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej do 31.05.2021.

Uczestnicy projektu:

60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn), wyłącznie biernych zawodowo w wieku 15-29, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko-pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego) z wyłączeniem grupy określonej dla Poddziałania 1.3.1 PO WER oraz osób bezrobotnych), w tym: – 5 osób z niepełnosprawnościami (w tym 3 kobiety), – 32 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 20 kobiet), – 20 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (w tym 12 kobiet).

Zakres wsparcia:

IPD, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia,

staże zawodowe

Działania towarzyszące:

zwrot kosztów dojazdu, bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Planowane efekty:

– 42% osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami podejmie pracę zgodnie z kryterium efektywności zatrudnieniowej,
– 57% pozostałych osób niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych podejmie pracę zgodnie z kryterium efektywności zatrudnieniowej,
– 10 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
– 50 osób uzyska kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu:

1 033 188,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

870 771,48 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.