KUJAWSKO - POMORSKI PROGRAM WSPARCIA
OSÓB ODCHODZĄCYCH
Z ROLNICTWA

KUJAWSKO - POMORSKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

Cel projektu:

Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost potencjału zawodowego 55 osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin                            (33 kobiety, 22 mężczyzn) z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział w kompleksowym wsparciu outplacementowym (doradztwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach, stażach, pośrednictwie pracy) do 30.09.2021r.

Uczestnicy projektu:

55 osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne        o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, zamieszkujący województwo kujawsko – pomorskie, (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w tym: 33 kobiety i 22 mężczyzn.

Zakres wsparcia:

– Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu poprzez opracowanie                    i wdrożenie Indywidualnego – – Plan Działania (3 godz./osoba);
– Indywidualne Doradztwo Zawodowe (3 godz. / osoba);
– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne (3 godz. / osoba);
– Pośrednictwo pracy (3 godz. / osoba);
– Grupowe Doradztwo Zawodowe (5 grup 10 – 11 osobowych; 12 godz. /         grupa);
– Szkolenia zawodowe (120 godz.);
– Staże zawodowe (5 m-ce).

Działania towarzyszące:

dopłata do kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 10 osób), bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Planowane efekty:

– 28 osób (17 kobiet, 11 mężczyzn) podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie po opuszczeniu programu;
– 55 osób (33 kobiety, 22 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;

Wartość projektu:

1 035 452,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

880 134,88 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.