AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA Z SUKCESEM

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO –
ZAWODOWA
Z SUKCESEM

Cel projektu:

Podniesienie poziomu aktywności społeczno – zawodowej u 35 mieszkańców Miasta Włocławka (20 kobiet,15 mężczyzn) objętych LSR, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym poprzez udział              w działaniach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej (szkoleniach/stażach, warsztatach kompetencji/umiejętności społecznych, pośrednictwie pracy) do 31.10.2021r. 

Uczestnicy projektu:

35 osób (20 K, 15 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (wg Kodeksu cywilnego) na terenie Włocławka, obszaru LSR, które ukończyły 18 rok życia, niepracujące            na dzień przystąpienia do projektu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), kwalifikujące się        do wsparcia (tj. spełniające, co najmniej jedną przesłankę z art.7 ustawy         o pomocy społecznej)  

Zakres wsparcia:

– Indywidualna ścieżka kariery z IPD (3 godz.);

– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych (12 godz.);

– Szkolenia zawodowe (120 godz.);

– Pośrednictwo pracy (3 godz.),

– Staże zawodowe (3 m-ce). osoba);

– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne (3 godz. / osoba);

– Pośrednictwo pracy (3 godz. / osoba);

– Grupowe Doradztwo Zawodowe (5 grup 10 – 11 osobowych; 12 godz. /         grupa);

– Szkolenia zawodowe (120 godz.);

– Staże zawodowe (5 m-ce).

Działania towarzyszące:

 bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe       oraz stypendium stażowe. 

Planowane efekty:

 – efektywność społeczna – 75%;

– efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami – 12%;

– efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych osób – 35%;

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (w tym objętych działaniami o charakterze społecznym i zawodowym) – 35 osób (20 kobiet, 15 mężczyzn);

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 14 osób (10 kobiet,           4 mężczyzn);

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn);

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,            u których wzrosła efektywność społeczna – 27 osób (16 kobiet, 11 mężczyzn);

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,     które zakończyły udział w opracowaniu IŚR, warsztatach kompetencji           i umiejętności społecznych, zajęciach z pośrednictwa pracy, szkoleniach oraz stażach – 28 osób (16 kobiet, 12 mężczyzn);

Wartość projektu:

419 934,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

398 937,71 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.